Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 0,29 procent in vergelijking met 1 juli 2020. Dit is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.

Tabel WML

In onderstaande tabel staan de wettelijke bruto minimumbedragen in euro’s per maand en per uur bij een 36-urige werkweek vanaf 1 januari 2021 (zoals aangegeven door de overheid).

Grafimedia cao: Participatiewet

De Grafimedia cao bevat in artikel 2.2.2 de bepaling dat Wajongers met arbeidsvermogen en andere werknemers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet mogen worden betaald conform het wettelijk minimum(jeugd)loon. Het cao-artikel stelt dat voor de berekening van het WML wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. De bedragen per maand gelden derhalve in het geval zij gemiddeld 36 uur per week werken. Bij een kortere arbeidstijd geldt een pro rato-berekening van het WML (bijvoorbeeld 24/36 bij een 24-urige werkweek). Bij een gemiddelde werkweek van 38 uur geldt een extra toeslag van 5,56% (38/36).

Grafimedia cao: Aanloopschalen en BBL

Werknemers die nog niet alle taken binnen hun functie vervullen, kunnen op grond van cao-artikel 2.4 tijdelijk in een aanloopschaal worden ingedeeld. Let er hierbij op dat minstens het bij de leeftijd van de werknemer passende WML wordt betaald.