Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wijzigingen wettelijke Arbo RI&E toetsing

Sinds 1 juli 2022 gelden er strengere eisen voor het toetsen van de RI&E. Tot 1 juli 2022 kon de toetsing van de RI&E plaatsvinden via de inzet van één van de vier gecertificeerde arbo kerndeskundigen: een hoger veiligheidskundige, een arbeidshygiënist, een arbeids- en organisatiedeskundige, of een geregistreerde bedrijfsarts. Dit zijn specialisten, maar elk binnen slechts één van de vier vakgebieden die de RI&E rijk is. Door het laten toetsen op vakgebieden buiten het eigen domein van kerndeskundigen is er niet altijd voldoende garantie op de toetsingskwaliteit van de RI&E. Dit is voor de overheid aanleiding geweest om de regels voor de RI&E toetsing aan te passen.

De RI&E is een hulpmiddel om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Werkgevers in Nederland zijn verplicht om over een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), inclusief een Plan van Aanpak (PvA) te beschikken. Om de kwaliteit van de RI&E te borgen is het wettelijk verplicht om de RI&E inclusief het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde Arbokerndeskundige of gecertificeerde Arbodienst. Om grafimedia bedrijven in de praktijk te ondersteunen hebben de sociale partners een branche RI&E ontwikkeld, waarin de meest voorkomende risico’s binnen de grafimedia zijn opgenomen.

De RI&E hoeft niet getoetst te worden wanneer:

  • alle medewerkers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf maximaal 25 medewerkers in dienst heeft én er gebruikt gemaakt is van een erkend branche RI&E instrument. Ter verduidelijking: het gaat hierbij om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte’s. Omdat de branche RI&E Grafimedia een erkend RI&E instrument is, hoeven Grafimedia bedrijven met maximaal 25 medewerkers in dienst,  de RI&E niet te laten toetsen

Voor alle andere bedrijven/situaties is toetsing wel verplicht.

Sinds 1 juli 2022 geldt er dus een vernieuwd certificatieschema voor arbokerndeskundigen voor het toetsen en adviseren van de RI&E. Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde kerndeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze kerndeskundige is een BIG-registratie voldoende. Met de invoering van het nieuwe certificatieschema veranderen de wettelijke, inhoudelijke eisen aan de RI&E niet. Wel heeft het gevolgen voor de toetsing van de RI&E door gecertificeerde deskundigen. Elke gecertificeerde arbokerndeskundige mag toetsen of alle vereiste onderdelen in de RI&E voorkomen. Voor de beoordeling of deze onderdelen ook inhoudelijk aan alle eisen voldoen is echter specifieke deskundigheid van de betreffende arbokerndeskundige nodig. Deze kunnen dat alleen doen binnen hun eigen vakgebied, voor de risico’s waarvoor zij opgeleid en gecertificeerd zijn.

De nieuwe toetsingswijze wordt bepaald aan de hand van de mogelijk aanwezige gezondheidsrisico’s en de benodigde deskundigheid. Op basis hiervan wordt vastgesteld welk(e) van de drie arbokerndeskundigen betrokken moeten zijn bij de officiële RI&E-toetsing:

  • Arbeids- en Organisatiedeskundige (beoordeelt o.a. psychosociale arbeidsbelasting),
  • Hogere Veiligheidskundige (beoordeelt o.a. machineveiligheid en geluid) en/of
  • Arbeidshygiënist (beoordeelt o.a. fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen)


In de praktijk betekent dit dat in bijna alle gevallen er meer dan één arbokerndeskundige moet worden ingezet. Dit nieuwe toetsingsregime geldt (bij gebruik van de branche RI&E Grafimedia) dus ook voor bedrijven in de Grafimedia sector met meer dan 25 medewerkers.

In 2024 wordt de toetsingsmodule van de branche RI&E Grafimedia hierop aangepast. Het vaststellen van de mix aan kerndeskundigen wordt dan binnen de ARBO RI&E Grafimedia op basis van het vastgestelde bedrijfsprofiel geautomatiseerd, waardoor je in één oogopslag ziet hoe jouw “toetsings-team” er uitziet. Naar verwachting zullen de toetsingskosten hiermee voor deze bedrijven hoger uitvallen, aangezien er in de meeste gevallen meer dan één arbokerndeskundige moet worden ingezet. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden en een (actuele) RI&E met bijhorend Plan van Aanpak hebben. Bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting riskeer je als bedrijf een hoge boete.

Er is op dit moment discussie over de inhoud van het nieuwe certificatieschema voor arbokerndeskundigen en hoe deze moet worden geïnterpreteerd. Niet alleen onder de arboprofessionals zelf, maar ook tussen opleiders, de overheid en certificerende instellingen. Met ingang van 1 januari 2025 (2.5 jaar na invoering) vervallen alle certificaten van oud- gecertificeerde arbokerndeskundigen. Voor die tijd moeten zij zich (indien gewenst) volgens de nieuwe regels her-certificeren. Punt van zorg is dat er tot op heden zeer weinig nieuwe gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn. Dit kan als gevolg hebben dat er voor de toetsing van RI&E’s lange wachtlijsten zullen ontstaan.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk arbografimedia: info@arbografimedia.nl of 020 – 5435665.