Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wijzigingsvoorstellen Arbowet aangenomen door Tweede Kamer

Op 13 september heeft de Tweede Kamer heeft ingestemd met de door minister Asscher ingediende wijzigingsvoorstellen van de Arbeidsomstandighedenwet om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en preventie in het bedrijf te versterken. Verwacht wordt dat het voorstel vrijwel ongewijzigd door de Eerste kamer zal worden aangenomen.

De wijzigingsvoorstellen gaan over:

 • Het versterken van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodiensten;
 • Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • Meer ruimte voor professionele beroepsuitoefening door de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
 • Het basiscontract arbodienstverlening;
 • Meer mogelijkheden voor handhaving van de voorgaande punten;
 • Toezicht

Preventie
Het wijzigingsvoorstel is aangenomen bepaalt dat de werkgever overeenstemming moet bereiken met de Ondernemingsraad (OR) / Personeelsvertegenwoordiging (Pvt) over de benoeming van de preventiemedewerker en over diens positie. De OR/Pvt krijgt dus hierover een instemmingsrecht.

Bovendien is een motie aangenomen die bepaalt dat de advisering over preventie een verplicht onderdeel is van het basiscontract dat de werkgever met de arbodienst of bedrijfsarts overeenkomt.

Maarten Reuderink
Maarten Reuderink

Bedrijfsarts en werkgever
Meer cosmetisch is dat ‘bijstand’ door de bedrijfsarts in de wet wordt vervangen door ‘advies’ door de bedrijfsarts. Het doel van de wijziging is om tot uitdrukking te laten komen dat de werkgever een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de verzuimbegeleiding en hij het niet aan de bedrijfsarts kan overlaten.

Toegang
Het wijzigingsvoorstel is aangenomen, dat bepaalt, dat de werknemer de bedrijfsarts moet kunnen consulteren over gezondheidskundige vraagstukken in verband met zijn arbeid.

Rechten en plichten
De wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen bepalen, dat:

 • De bedrijfsarts het recht krijgt een werkplek te bezoeken;
 • De bedrijfsarts krijgt het recht om met de OR overleg te voeren;
 • De werknemer recht heeft op een second opinion. Bij Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) zullen de voorwaarden voor die second opinion worden uitgewerkt. Over die uitwerking zal overleg worden gevoerd tussen SZW en het bedrijfsleven.

Klachtenprocedure
Het wijzigingsvoorstel is aangenomen dat bepaalt, dat de bedrijfsarts verplicht is om een adequate procedure te hebben voor het afwikkelen van klachten.

Melding beroepsziekten
De wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen en bepalen, dat:

 • De bedrijfsarts de plicht heeft om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
 • De meldplicht van beroepsziekten moet worden opgenomen in de overeenkomst die de werkgever sluit met de bedrijfsarts of de arbodienst;
 • Het niet naleven van de meldplicht wordt een overtreding, die kan worden bestraft met een bestuurlijke boete.

Tenslotte is een motie aangenomen, die bepaalt, dat het kabinet een werkprogramma maakt om een betere samenwerking tussen arbo-curatieve zorg en reguliere zorg te bereiken.

Meer weten? Bel Maarten Reuderink: tel. 020 543 56 78, of stuur een e-mail.